خرید: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی

این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی می باشد.
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی,پیشینه پژوهش سبک دلبستگی,پیشینه تحقیق سبک دلبستگی,مبانی نظری سبک دلبستگی,ادبیات تحقیق سبک دلبستگی

در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ویژگی های فایل

- 20 صفحه فارسی شامل مبانی نظری، پیشینه تحقیق و منابع (داخلی و خارجی)

- در قالب فایل ورد قابل ویرایش با استاندارد آکادمیک

- منبع نویسی شده به شیوه APA

- منابع بخش مبانی از 2014 به قبل و بخش پیشینه از 1395 به قبل

- شامل 18 صفحه متن و 2 صفحه منابع استفاده شده و مفید

فهرست مطالب

تعریف دلبستگی

نظریه دلبستگی

مفاهیم کلیدی که در کردار شناسی در نظریه دلبستگی

رفتار غریزی

نقش پذیری

دوره ی حساس

مراحل دلبستگی

مرحله پیش دلبستگی (واکنش نامتمایز نسبت به دیگران؛ تولد تا سه ماهگی)

دلبستگی در حال شکل گیری با تمرکز بر روی افراد آشنا (سه تا شش ماهگی)

دلبستگی واضح (تعقیب جویی فعال؛ شش ماهگی تا سه سالگی)

تشکیل رابطه متقابل (رفتار مشارکتی؛ بعد از سه سالگی)

سبک های دلبستگی در طول زندگی

سبک دلبستگی ایمن

ویژگی های دلبستگی ایمن

دلبستگی ناایمن- اجتنابی

ویژگی های دلبستگی ناایمن- اجتنابی

دلبستگی ناایمن- دوسوگرا

ویژگی های دلبستگی ناایمن- دوسوگرا

دلبستگی آشفته (ناایمن- سازمان نیافته)

نظریات دلبستگی

نظریه بوم شناختی

نظریه روان شناسی شناختی

پژوهش های انجام شده

منابع

بخشی از متن

تعاریف و مبانی

دلبستگي يك پيوند محبت عميق و پايدار است كه فردي را به فرد ديگر در زمان و مكان مرتبط مي كند كه در واقع رابطة عاطفي پايدار ميان دو انسان است (برگین و برگین ، 2009؛ اکه ، 2012). دلبستگی پیوند عاطفی نسبتا پایداری است که بین کودک و یا تعداد بیشتری از افرادی که نوزاد در تعامل منظم و دائمی با آن ها است، ایجاد می شود. و با ترس، تهدید، بیماری یا خستگی راه اندازی می شوند و به عنوان هر نوع رفتاری که نتیجه آن بازیافتن یا حفظ تماس با نگاره ی دلبستگی است، تعریف شده اند.

پیشینه تحقیقات

در پژوهش اکبری، وفائی و خسروی (1390) تحت عنوان ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻣﻴﺰان سرزندگی ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎزان، ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺗﺎب آوري ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎزان اﺳﺖ و اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻣﻴﺰان سرزندگی ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻫﻤﺴﺮاﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻴﺰان سرزندگی ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و داﺷﺘﻦ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان سرزندگی ﻧﺪارد.

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت استفاده از مواد شیمیایی در مواد غذایی:موادشیمیایی در مواد غذایی,افزودنی شیمیایی خوراکی,افزودنی های غذایی

پاورپوینت بررسی تاثیر تابش آفتاب در گرمای داخلی:پاورپوینت بررسی تاثیر تابش آفتاب در گرمای داخلی,تاثیر تابش آفتاب در گرمای داخلی,بررسی تاثیر تابش آفتاب در گرمای داخلی,پاور تاثیر تابش آفتاب در گرمای داخلی, تاثیر تابش آفتاب در گرمای داخلی,,هدایتجابجایی,,تابش,,ضریب حرارتی,,تبخیر,,تابش افتاب بر انواع دیوار,,رابطه ضخامت دیوار,,ظرفیت حرارتی و وضعیت گرمایی هوای داخل,,مقاومت حرارتی,

متره کامل ساختمان مسکونی 294 متری سه طبقه:متره کامل ساختمان مسکونی 294 متری سه طبقه,متره سه طبقه,متره کامل 294 متری

پاورپوینت بررسی تقسیمات اقلیمی در معماری بومی:پاورپوینت بررسی تقسیمات اقلیمی در معماری بومی,تقسیمات اقلیمی در معماری بومی,بررسی تقسیمات اقلیمی در معماری بومی,پاور تقسیمات اقلیمی در معماری بومی

آزمون اضطراب زونگ:آزمون اضطراب زونگ , اضطراب زونگ ,آزمون اضطراب

پاورپوینت بررسی تفویض اختیار و عدم تمرکز:تفویض اختیار و عدم تمرکز,عدم تمرکز,تفویض اختیار

تحقیق آمار نمرات درس ریاضی دبیرستان شهید بهشتی (به همراه فایل اکسل):تحقیق آمار نمرات درس ریاضی دبیرستان شهید بهشتی (به همراه فایل اکسل), آمار نمرات درس ریاضی ,بررسی آماری نمرات درس ریاضی

پاورپوینت مجموعه ورزشی المپیک توکیو و مونیخ:پاورپوینت مجموعه ورزشی,پاورپوینت مجموعه ورزشی المپیک توکیو ,پاورپوینت مجموعه ورزشی مونیخ,پاورپوینت مجموعه ورزشی المپیک توکیو و مونیخ,پاورپوینت مجموعه ورزشی المپیک ,مجموعه ورزشی,مجموعه ورزشی المپیک توکیو ,مجموعه ورزشی مونیخ,مجموعه ورزشی المپیک توکیو و مونیخ,مجموعه ورزشی المپیک ,مقاله مجموعه ورزشی المپیک توکیو و مونیخ,تحقیق مجموعه ورزشی ا

پاورپوینت بررسی سوله:سوله,پاورپوینت سوله,تحقیق سوله,بررسی سوله,مقاله سوله,دانلود پاورپوینت سوله

پاورپوینت زندگینامه و فعالیت های فیلیپ جانسون:پاورپوینت زندگینامه و فعالیت های فیلیپ جانسون,پاورپوینت زندگینامه فیلیپ جانسون,پاورپوینت فعالیت های فیلیپ جانسون,پاورپوینت فیلیپ جانسون,پاورپوینت مبانی نظری,مبانی نظری,دانلود پاورپوینت فیلیپ جانسون,تحقیق فیلیپ جانسون,زندگینامه معمار,پاورپوینت زندگینامه معمار,فیلیپ جانسون,زندگینامه فیلیپ جانسون,فعالیت های فیلیپ جانسون,زندگینامه و فعالی