خرید: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی

این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی می باشد.
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی,پیشینه پژوهش سبک دلبستگی,پیشینه تحقیق سبک دلبستگی,مبانی نظری سبک دلبستگی,ادبیات تحقیق سبک دلبستگی

در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ویژگی های فایل

- 20 صفحه فارسی شامل مبانی نظری، پیشینه تحقیق و منابع (داخلی و خارجی)

- در قالب فایل ورد قابل ویرایش با استاندارد آکادمیک

- منبع نویسی شده به شیوه APA

- منابع بخش مبانی از 2014 به قبل و بخش پیشینه از 1395 به قبل

- شامل 18 صفحه متن و 2 صفحه منابع استفاده شده و مفید

فهرست مطالب

تعریف دلبستگی

نظریه دلبستگی

مفاهیم کلیدی که در کردار شناسی در نظریه دلبستگی

رفتار غریزی

نقش پذیری

دوره ی حساس

مراحل دلبستگی

مرحله پیش دلبستگی (واکنش نامتمایز نسبت به دیگران؛ تولد تا سه ماهگی)

دلبستگی در حال شکل گیری با تمرکز بر روی افراد آشنا (سه تا شش ماهگی)

دلبستگی واضح (تعقیب جویی فعال؛ شش ماهگی تا سه سالگی)

تشکیل رابطه متقابل (رفتار مشارکتی؛ بعد از سه سالگی)

سبک های دلبستگی در طول زندگی

سبک دلبستگی ایمن

ویژگی های دلبستگی ایمن

دلبستگی ناایمن- اجتنابی

ویژگی های دلبستگی ناایمن- اجتنابی

دلبستگی ناایمن- دوسوگرا

ویژگی های دلبستگی ناایمن- دوسوگرا

دلبستگی آشفته (ناایمن- سازمان نیافته)

نظریات دلبستگی

نظریه بوم شناختی

نظریه روان شناسی شناختی

پژوهش های انجام شده

منابع

بخشی از متن

تعاریف و مبانی

دلبستگي يك پيوند محبت عميق و پايدار است كه فردي را به فرد ديگر در زمان و مكان مرتبط مي كند كه در واقع رابطة عاطفي پايدار ميان دو انسان است (برگین و برگین ، 2009؛ اکه ، 2012). دلبستگی پیوند عاطفی نسبتا پایداری است که بین کودک و یا تعداد بیشتری از افرادی که نوزاد در تعامل منظم و دائمی با آن ها است، ایجاد می شود. و با ترس، تهدید، بیماری یا خستگی راه اندازی می شوند و به عنوان هر نوع رفتاری که نتیجه آن بازیافتن یا حفظ تماس با نگاره ی دلبستگی است، تعریف شده اند.

پیشینه تحقیقات

در پژوهش اکبری، وفائی و خسروی (1390) تحت عنوان ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻣﻴﺰان سرزندگی ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎزان، ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺗﺎب آوري ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎزان اﺳﺖ و اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻣﻴﺰان سرزندگی ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻫﻤﺴﺮاﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻴﺰان سرزندگی ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و داﺷﺘﻦ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان سرزندگی ﻧﺪارد.

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری مشکلات رفتاری برونی‌ سازی شده ( فصل دوم ):مبانی نظری مشکلات رفتاری برونی‌سازی شده,ادبیات تحقیق مشکلات رفتاری برونی‌سازی شده,مشکلات رفتاری برونی‌سازی شده,مشکلات رفتاری

پاورپوینت بررسی تقسیمات اقلیمی در معماری بومی:پاورپوینت بررسی تقسیمات اقلیمی در معماری بومی,تقسیمات اقلیمی در معماری بومی,بررسی تقسیمات اقلیمی در معماری بومی,پاور تقسیمات اقلیمی در معماری بومی

ترجمه متن راهنمای آموزشی چقرمگی روانی برای فوتبال:ترجمه متن راهنمای آموزشی چقرمگی روانی برای فوتبال,فوتبال,چقرمگی روانی

پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی:بررسی پدیده روانگرایی, پدیده روانگرایی, روانگرایی,تحقیق پدیده روانگرایی,مقاله روانگرایی,پاورپوینت بررسی پدیده روانگرایی,بررسی پدیده ,مهندسی عمران روانگرایی

گزارش کار آزمایش روتامترها در آزمایشگاه مکانیک سیالات:گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات روتامترها,گزارش کار آز مکانیک سیالات,گزارش کار آزمایشگاه روتامترها,دانلود گزارش کار مکانیک سیالات روتامترها,آز سیالات, دانلود گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات روتامترها, آزمایشگاه روتامترها

پاورپوینت بررسی شیطان پرستی:پاورپوینت شیطان پرستی,شیطان پرستی,تحقیق شیطان پرستی,مقاله شیطان پرستی,پروژه شیطان پرستی,نمادهای شیطان پرستی بر جامعه جوان ایران ,پاورپوینت نمادهای شیطان پرستی بر جامعه جوان ایران ,نمادهای شیطان پرستی ,پاورپوینت نمادهای شیطان پرستی ,نمادهای شیطان پرستی بر جامعه ,پاورپوینت نمادهای شیطان پرستی بر جامعه ,نمادهای شیطان پرستی بر جامعه جوان

پاورپوینت بررسی رباتیک:تحقیق رباتیک, پروژه رباتیک, دانلود پاورپوینت, پاورپیونت در مورد رباتیک ,روباتیک, پاورپوینت روباتیک, تحقیق در مورد ربات ه,ا پاورپوینت ربات ها, ربات ,تاریخچه ربات ها, ساخت ربات

پرسشنامه رفتار کمک طلبی ریان و پنتریچ (پرسشنامه درگیری رفتاری):پرسشنامه رفتار کمک طلبی ریان و پنتریچ (پرسشنامه درگیری رفتاری),Ryan and Pintrich help seeking behaviors questionnaire (questionnaire behavioral conflicts),دانلود پرسشنامه رفتار کمک طلبی ریان و پنتریچ (پرسشنامه درگیری رفتاری),پرسشنامه رفتار کمک طلبی ریان و پنتریچ,پرسشنامه درگیری رفتاری,مقیاس رفتار کمک طلبی,مقیاس درگیری رفتاری,ابزار رفتار

پاورپوینت بررسی قلب (درس آناتومی بدن انسان):محل قرار گیری قلب ,نمای بیرونی قلب ,ساختمان درونی قلب,بطن راست,دهلیز چپ ,دیواره های قلب,دریچه های قلب ,عصب گیری قلب,عروق قلب

ترجمه مقاله پژوهش در عملیات:ترجمه مقاله پژوهش در عملیات,ترجمه مقاله پژوهش,پژوهش در عملیات,عملیات