لینک دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی

در حال حاظر شما فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی را دنبال می کنید .
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی,پیشینه پژوهش سبک دلبستگی,پیشینه تحقیق سبک دلبستگی,مبانی نظری سبک دلبستگی,ادبیات تحقیق سبک دلبستگی

در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ویژگی های فایل

- 20 صفحه فارسی شامل مبانی نظری، پیشینه تحقیق و منابع (داخلی و خارجی)

- در قالب فایل ورد قابل ویرایش با استاندارد آکادمیک

- منبع نویسی شده به شیوه APA

- منابع بخش مبانی از 2014 به قبل و بخش پیشینه از 1395 به قبل

- شامل 18 صفحه متن و 2 صفحه منابع استفاده شده و مفید

فهرست مطالب

تعریف دلبستگی

نظریه دلبستگی

مفاهیم کلیدی که در کردار شناسی در نظریه دلبستگی

رفتار غریزی

نقش پذیری

دوره ی حساس

مراحل دلبستگی

مرحله پیش دلبستگی (واکنش نامتمایز نسبت به دیگران؛ تولد تا سه ماهگی)

دلبستگی در حال شکل گیری با تمرکز بر روی افراد آشنا (سه تا شش ماهگی)

دلبستگی واضح (تعقیب جویی فعال؛ شش ماهگی تا سه سالگی)

تشکیل رابطه متقابل (رفتار مشارکتی؛ بعد از سه سالگی)

سبک های دلبستگی در طول زندگی

سبک دلبستگی ایمن

ویژگی های دلبستگی ایمن

دلبستگی ناایمن- اجتنابی

ویژگی های دلبستگی ناایمن- اجتنابی

دلبستگی ناایمن- دوسوگرا

ویژگی های دلبستگی ناایمن- دوسوگرا

دلبستگی آشفته (ناایمن- سازمان نیافته)

نظریات دلبستگی

نظریه بوم شناختی

نظریه روان شناسی شناختی

پژوهش های انجام شده

منابع

بخشی از متن

تعاریف و مبانی

دلبستگي يك پيوند محبت عميق و پايدار است كه فردي را به فرد ديگر در زمان و مكان مرتبط مي كند كه در واقع رابطة عاطفي پايدار ميان دو انسان است (برگین و برگین ، 2009؛ اکه ، 2012). دلبستگی پیوند عاطفی نسبتا پایداری است که بین کودک و یا تعداد بیشتری از افرادی که نوزاد در تعامل منظم و دائمی با آن ها است، ایجاد می شود. و با ترس، تهدید، بیماری یا خستگی راه اندازی می شوند و به عنوان هر نوع رفتاری که نتیجه آن بازیافتن یا حفظ تماس با نگاره ی دلبستگی است، تعریف شده اند.

پیشینه تحقیقات

در پژوهش اکبری، وفائی و خسروی (1390) تحت عنوان ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻣﻴﺰان سرزندگی ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎزان، ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺗﺎب آوري ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎزان اﺳﺖ و اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻣﻴﺰان سرزندگی ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻫﻤﺴﺮاﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻴﺰان سرزندگی ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و داﺷﺘﻦ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان سرزندگی ﻧﺪارد.

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت بررسی جامع تولید کاشی و کاشیکاری:کاشی,سرامیک,کاشی و سرامیک در ساختمان

فایل اکسل داده های شاخص 30 شرکت بزرگ بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی تیرماه 95:دانلود فایل اکسل داده های شاخص 30 شرکت بزرگ بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی تیرماه 95دانلود داده های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ,دانلود داده های آماده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود فایل اکسل داده های شاخص 30 شرکت بزرگ بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی تیرماه 95

گزارش کارآموزی در شرکت هواپیمایی:گزارش کارآموزی در شرکت هواپیمایی,کارورزی در شرکت هواپیمایی,پروژه کارورزی در شرکت هواپیمایی,دانلود کارورزی در شرکت هواپیمایی,کارآموزی در شرکت هواپیمایی,پروژه کارآموزی در شرکت هواپیمایی,دانلود کارآموزی در شرکت هواپیمایی,گزارش کارورزی در شرکت هواپیمایی

گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت کامپیوتری:گزارش کارآموزی کامپیوتر در شرکت کامپیوتری,کارورزی کامپیوتر در شرکت کامپیوتری ,پروژه کارورزی کامپیوتر در شرکت کامپیوتری ,دانلود کارورزی کامپیوتر در شرکت کامپیوتری ,کارآموزی کامپیوتر در شرکت کامپیوتری ,پروژه کارآموزی کامپیوتر در شرکت کامپیوتری ,دانلود کارآموزی کامپیوتر در شرکت کامپیوتری ,گزارش کارورزی کامپیوتر در شرکت کامپیوتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش طرحواره درمانی:مبانی نظری و پیشینه پژوهش طرحواره درمانی,مبانی نظری طرحواره درمانی,پیشینه پژوهش طرحواره درمانی,طرحواره درمانی,فصل دوم طرحواره درمانی,مطلب در مورد طرحواره درمانی,مقاله طرحواره درمانی

پاورپوینت معماری و بیوگرافی ریچارد میر:پروژه معماری, پاورپوینت مبانی نظری ,پاورپوینت قابل ویرایش, پاورپوینت ریچارد میر,معماری ریچارد میر,پاورپوینت قابل ویرایش ریچارد میر,چپروژه ریچارد میر,پاورپوینت ریچارد میر,ریچارد میر ,دانلود ریچارد میر,دانلود پاورپوینت ریچارد میر,دانلود پروژه ریچارد میر,دانلود پاورپوینت قابل ویرایش ریچارد میر,دانلود پروژه قابل ویرایش ریچارد میر,بررسی ر

پاورپوینت تجزیه و تحلیل تعارض در حسابداری:دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تعارض در حسابداری,درک تئوری بازی,اشکال تئوری بازی,رابطه بین مدیر و سرمایه گذار در یک بازی بدون همکاری,بازده مطلوبیت در یک بازی بدون همکاری,تفاوت عمده بین تئوری تصمیم انفرادی و تئوری بازی,طرح ریزی یک قرارداد برای حل مسئله خطر اخلاقی,تئوری نمایندگی قرارداد بین مدیر و دارندگان اوراق قرضه,جنبه های کاربردی تئوری ا

پاورپوینت بررسی امام زاده سید اسماعیل(ع) تهران:امام زاده سید اسماعیل(ع) تهران,پاورپوینت امام زاده سید اسماعیل(ع) تهران,مرمت امام زاده سید اسماعیل(ع) تهران

پاورپوینت بررسی شیطان پرستی:پاورپوینت شیطان پرستی,شیطان پرستی,تحقیق شیطان پرستی,مقاله شیطان پرستی,پروژه شیطان پرستی,نمادهای شیطان پرستی بر جامعه جوان ایران ,پاورپوینت نمادهای شیطان پرستی بر جامعه جوان ایران ,نمادهای شیطان پرستی ,پاورپوینت نمادهای شیطان پرستی ,نمادهای شیطان پرستی بر جامعه ,پاورپوینت نمادهای شیطان پرستی بر جامعه ,نمادهای شیطان پرستی بر جامعه جوان

ترجمه مقاله ساختار، عملکرد و تکامل انسولین و گیرنده آن:انسولین و گیرنده آن ساختار، عملکرد و تکامل ان,ساختار انسولین,عملکرد انسولین,تکامل انسولین,تکامل گیرنده انسولین,عملکرد گیرنده انسولین,ساختار گیرنده انسولین